bsms.pl - najlepsza bramka smsowa w internecie

Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia 

 

Spis treści:


Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
Dział IV: Odpowiedzialność
Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział VI: Postanowienia końcowe

 

Dział I: Postanowienia ogólne


1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – O świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) SKP Rafał Michalski z siedzibą w
05-870 Błonie Radonice 5b , ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną


1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez:
SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b umów, których przedmiotem jest korzystanie przez
Usługobiorców z udostępnianego drogą elektroniczną, będącego przedmiotem jego praw
autorskich systemu obsługi, przeznaczonego do automatycznej wysyłki oraz odbioru
wiadomości, pod nazwą – serwis BSMS.PL , w szczególności za pośrednictwem witryny www
dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.bsms.pl


1.3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się słowem „umowa” oznacza ono umowę wskazaną w
pkt. 1.2 Regulaminu


1.4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega
nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w
sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za
pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.bsms.pl


1.5. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz
przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie
rejestracji konta w serwisie


1.6. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się
następujące definicje pojęć:
a. Konto – stworzony przez system obsługi serwisu BSMS profil usługobiorcy, zawierający
wskazane przez usługobiorcę dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę
użytkownika i hasło dostępu;
b. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zm.);
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
d. Serwis BSMS.PL - udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www
dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.bsms.pl, będącego przedmiotem
praw autorskich Usługodawcy, system przeznaczony do automatycznej wysyłki oraz
odbioru wiadomości;
e. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
f. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
g. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
h. Usługodawca :

 

SKP Rafał Michalski

05-870 Błonie

Radonice 5b

NIP 529-115-86-70

REGON: 017325766


i. Usługobiorca lub Użytkownik - może być każda
 osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z usług świadczonych przez
Usługodawcę, posiadający aktywne konto w serwisie BSMS.PL w którym dokonała rejestracji na podstawie prawdziwych danych.


j. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy
oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem, stanowiąca
załącznik do niniejszego Regulaminu


k. Wiadomość – wiadomość w postaci tekstowej lub binarnej
(SMS/MMS/VMS/WAPPUSH/Vcard/inne)


Znaki specjalne - znaki nie zawarte w poniższej liście:


@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a – z ä ö ñ ü à
oraz spacja i enter, gdzie znaki ^ { } [ ] ~ \ | oraz enter liczone są jak 2 znaki;
m.

 

Długości wiadomości SMS bez znaków specjalnych :

 

Od 1 do 160 1 wiadomość SMS

Od 161 do 306 2 wiadomości SMS

Od 307 do 459 3 wiadomości SMS

Ilość znaków w stopce dopisywanej przez system wliczana jest do długości sms-a. Istnieje możliwość wyłączenia stopki wtedy uzyskuje się pełną liczbę znaków we wiadomości sms.

 

 

Długości wiadomości SMS

ze znakami specjalnymi (w tym polskie znaki)Od 1 do 70 1 wiadomość SMS

Od 71 do 134 2 wiadomości SMS

Od 135 do 201 3 wiadomości SMS

Ilość znaków w stopce dopisywanej przez system wliczana jest do długości sms-a. Istnieje możliwość wyłączenia stopki wtedy uzyskuje się pełną liczbę znaków we wiadomości sms.


n. Tabela długości wiadomości VMS:


Ilość sekund Ilość wiadomości


Od 1 do 20 1 wiadomość VMS

Od 21 do 40 2 wiadomości VMS

Od 41 do 60 3 wiadomości VMS


Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem


2.1. Niniejszy Regulamin obejmuje świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi,
polegające na umożliwieniu Usługobiorcom, za wynagrodzeniem, za pośrednictwem witryny
www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.bsms.pl, korzystania będącego
przedmiotem praw autorskich Usługodawcy, system do automatycznej wysyłki oraz odbioru
wiadomości, doładowań PRE-PAID telefonów komórkowych, programów lojalnościowych oraz reklamowych do których użytkownik może przystąpić dobrowolnie.


2.2 Dostęp, o którym mowa w pkt. 2.1 jest realizowany za pośrednictwem przypisanego danemu
użytkownikowi konta


2.3 Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie BSMS.PL


2.4 W braku odmiennej umowy użytkownik nie jest upoważniony do udostępniania osobom
trzecim danych dostępu do konta w postaci loginu/nazwy użytkownika i hasła użytkownika


2.5 Okres ważności konta jest wybierany indywidualnie przez uzytkownika. Za wybrany okres użytkownik wnosi opłatę. Opłaty można dokonać  za pomocą płatności on-line lub punktów które użytkownik może otrzymać za programy lojalnościowe, również za pomocą sms premium tzw. sms o podwyższonej wartości. Nie wniesienie opłaty spowoduje zablokowanie a następnie usunięcie konta.Wartość opłat za poszczególne okresy ważności konta umieszczona jest na stronie www.bsms.pl w zakładce usługi.


Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów.


3.1. Podstawę korzystania przez użytkownika z usług objętych Regulaminem stanowi umowa stron


3.2. Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3.1, dochodzi poprzez zarejestrowanie przez
Usługobiorcę konta w serwisie BSMS.PL.  W terminie 7 dni od dokonania rejestracji Usługodawca
jest uprawniony do jej odrzucenia, co będzie równoznaczne
z odstąpieniem od umowy bez zwrotu równowartości niewykorzystanych dotychczas przez
Usługobiorcę kredytów o których mowa w pkt. 3.5


3.3 Poprzez dokonanie rejestracji konta Użytkownik upoważnia Usługodawcę do kierowania na
wskazany przy rejestracji adres e-mail oraz podany przy rejestracji numer telefonu wszelkich informacji związanych z umową lub jej
wykonaniem a także funkcjonowaniem serwisu BSMS.PL. Do chwili wskazania nowego adresu mail lub nowego numeru telefonu, za
obowiązujący we wzajemnych kontaktach stron uważa się adres i numer telefonu wskazany przy dokonywaniu rejestracji.


3.4 Za wykonane usługi Usługodawca nabywa prawo do wynagrodzenia


3.5 Wynagrodzenie będzie regulowane przy wykorzystaniu systemu punktów, które polega na
przypisaniu jednemu punktowi wartości 1/100 zł  (słownie: jeden grosz ). Punkty podlegają
automatycznemu rozliczeniu z wynikającą z cennika wartością wiadomości, wysyłanych przez
Usługobiorcę za pośrednictwem serwisu BSMS. Punkty mogą być wykorzystywane w inny
sposób w ramach jednego konta, mogą być wymieniane na dodatkowe usługi udostępniane w serwisie jeżeli takowe są, poza wysyłką wiadomości ze wskazaniem ilości punktów za wybraną usługę.

Możliwość zdobywania punktów jest zarówno e obrębie  konta zwykłego jak i konta premium.


3.6 Wartość wiadomości, o której mowa w pkt. 3.5 uzależniona jest od typu generowanej
wiadomości oraz operatora, do którego jest ona kierowana. Szczegółowe dane na temat liczby
punktów przypisanych danemu rodzajowi wiadomości publikowane są każdorazowo na stronie
internetowej Usługodawcy www.bsms.pl


3.7 Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmiany liczby punktów przypisywanej danemu
rodzajowi wiadomości, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie
internetowej www.bsms.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany, o których mowa,
nie wymagają dla swej skuteczności wypowiedzenia umowy. Względem danego Użytkownika
zastosowanie znajdują stawki obowiązujące w dacie zakupu przez niego danego pakietu kredytów lub zdobytych punktów.


3.8 Punkty o których mowa w pkt. 3.5, nabywane są przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu BSMS, punkty o których mowa w pkt 3.5, użytkownik może otrzymaćrównież za akcje wskazane przez usługodawcę. Ilość otrzymywanych punktów ustalana jest przez usługodawcę i publikowana jest każdorazowo przed podjęciem przez użytkownika danej akcji na stronie www.bsms.pl


3.9 Płatności za zakupione kredyty można dokonywać za pośrednictwem serwisu elektronicznego
obsługującego płatności elektroniczne on-line lub poprzez wpłatę na konto serwisu BSMS, jak również dokonywać przesyłając sms premium na wskazany numer . Sprzedaż a równocześnie aktywacja
zakupionej liczby punktów uzależniona jest od dokonania wpłaty pełnej należności z tytułu
ceny. Zakup w koncie Premium będzie dokumentowany fakturą VAT, która widnieć będzie w koncie użytkownika w zakładce faktury. Na żądanie Użytkownika faktura VAT zostanie przesłana drogą
pocztową. Koszt przygotowania faktury i wysłania jej drogą pocztową ponosi zamawiający fakturę . Na koszt wysyłki składa sie koszt opłaty pocztowej wraz z kosztem koperty i materiałów nezbędnych do przygotowania i wysłania faktury.


3.10 Umowy zawierane są na czas nieokreślony.


3.11  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu
wypowiedzenia. Przed upływem terminu wypowiedzenia Użytkownik powinien wykorzystać
posiadany przez siebie zasób kredytów i punktów. Usługodawca nie zwraca równowartości kredytów i punktów
niewykorzystanych przez Użytkownika przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia następuje  utrata przez
Usługobiorcę wszystkich niewykorzystanych dotychczas kredytów i punktów bez prawa do jakiegokolwiek
rozliczenia ze strony Usługodawcy


3.12 Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:


a. w razie powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią w tym – w razie znaczącego podniesienia cen przez operatorów, z usług
których korzysta przy wykonywaniu umowy względem stawek dotychczasowych

b. stwierdzonego naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia niniejszego Regulaminu;

c. stwierdzonego podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych


3.13 Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia w
sytuacjach wskazanych w pkt. 3.12 b i c Regulaminu jest równoznaczne z utratą przez
Usługobiorcę wszystkich niewykorzystanych dotychczas punktów bez prawa do jakiegokolwiek
rozliczenia ze strony Usługodawcy


3.14 W braku odmiennego postanowienia umowy Usługodawca będzie zobowiązany do świadczenia
usługi na rzecz Usługobiorcy od dnia zawarcia umowy.


3.15 Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji
elektronicznej w szczególności poprzez:


a. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy
b. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa
zgody na ich otrzymanie
c. wykorzystywanie serwisu BSMS do kierowania spam-u;
d. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w
świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub
obyczajowe, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
• reklamujących bądź promujących serwisy wykorzystujące numery na które połączenia
oraz wysłanie wiadomości SMS/MMS wiąże się z pobraniem podwyższonej opłaty lub
subskrypcją płatnego serwisu w szczególności Premium SMS.


3.16 W razie naruszenia przez Usługobiorcę pkt. 3.15 niniejszego Regulaminu, Usługodawca
niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, umowy bądź
Regulaminu będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usługi na rzecz
Usługobiorcy bez konieczności wypowiedzenia umowy


3.17 Z dniem ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej między stronami umowy
Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu BSMS.


3.18 Usługodawcy przysługuje prawo kontroli wykonania przez Usługobiorcę zobowiązania, o którym
mowa, a także usunięcia konta Usługobiorcy we własnym zakresie


3.19 Wyłączną odpowiedzialność za formę i treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu
BSMS.PL ponosi Usługobiorca.


3.20 Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom
korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na
stronie www bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.


3.21 W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.


3.22 Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w pkt. 3.20 oraz 3.21Regulaminu nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy


3.23 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz
nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości,

3.24 Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości
kierowanych za pośrednictwem serwisu BSMS.PL, a także danych podmiotu przez oraz do
którego są one kierowane, o ile informacje te nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest
niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa,
mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.


3.25 Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych
przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Dział IV: Odpowiedzialność

4.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii
lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, chyba że są one
wynikiem okoliczności przez niego zawinionych, a także przeszkód natury prawnej


4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z
błędnej rejestracji Usługobiorcy


4.3 W przypadku powstania szkody Usługodawcy przysługuje prawo do odszkodowania
uzupełniającego

 

4.4 Postanowienie pkt. 4.3 nie pozbawia Usługodawcy możliwości domagania się naprawienia
szkody na zasadach ogólnych

 

4.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie z serwisu BSMS.PL odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, w szczególności SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie udziela jakichkolwiek gwarancji poprawności działania serwisu lub poszczególnych jego funkcji oraz nie zapewnia jego przydatności do określonych zastosowań, jak również SKP Rafał Michalski z siedzibą w
05-870 Błonie Radonice 5b nie gwarantuje poprawności treści udostępnianych i publikowanych poprzez serwis przez Użytkownika lub użytkowników serwisu.

4.6 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z BSMS.PL NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE, A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW REGULAMINU. W SZCZEGÓLNOŚCI BSMS.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BSMS.PL, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH SPOWODOWANE AWARIĄ SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB TEŻ OKOLICZNOŚCIAMI NIEZALEŻNYMI OD BSMS.PL, SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIENIA PRZY UŻYCIU BSMS.PL SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ROZSYŁANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE SPAMU.

SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z BSMS.PL, API i/lub Bota.

4.7 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu do BSMS.PL oraz jego hasła i loginu do Numeru GG lub identyfikatora skype. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b lub przyczyn, za które SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4.8 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach BSMS.PL, API, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 

4.9 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z BSMS.PL w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

4.10 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b zastrzega sobie prawa do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z BSMS.PL, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania i/lub siłą wyższą, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich i/lub innymi okolicznościami niezależnymi od BSMS.PL.

4.11 SKP Rafał Michalski z siedzibą w 05-870 Błonie Radonice 5b nie gwarantuje, iż dostęp do BSMS.PL, API i/lub poszczególnych funkcjonalności będzie zawsze nieodpłatny.


Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego


5.1 Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub
wadliwego ich rozliczenia


5.2 Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail:
bok( małpa )bsms.pl. W treści reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane pozwalające na
identyfikację wysyłanej wiadomości


5.3 Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania wiadomości, której
reklamacja dotyczy


5.4 Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w
szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, a także precyzyjne określenie
roszczenia Usługobiorcy


5.5 Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli
reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie
powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

5.6 Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego uzasadnia odrzucenie reklamacji.


Dział VI: Postanowienia końcowe


6.1 Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą
kierowane na adres Użytkownika lub jego adres e-mail, wskazany w chwili rejestracji konta. O zmianie danych adresowych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych
kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za
skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane


6.2 W sprawach nieuregulowanych umową lub niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego


6.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie


6.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści
wysyłanych wiadomości SMS oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki
SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia
łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim
organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania serwisu BSMS.PL


6.5 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
realizacją usług oferowanych przez portal BSMS.PL, przesyłanie ofert marketingowych własnych jak i  podmiotów powiązanych, oraz informacji promocyjnych, nowych ofertach udostępnianych w serwisie BSMS.PL

Zgadzając się z naszym regulaminem  uzytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert marketingowych własnych i podmiotów powiązanych zarówno drogą mailową jak i poprzez sms.


6.6. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie nazwy i logo swojej firmy  na stronie internetowej, ofertach oraz materiałach promocyjnych BSMS.PL chyba, że poinformuje serwis BSMS.PL  o innej decyzji.

6.7 BSMS.PL  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu


6.8 Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z usług BSMS.PL  jeśli nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu


6.9 Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy lub niniejszego regulaminu jest rzeczowo właściwy Sąd Powszechny siedziby Usługodawcy